Our Tours

Butterfly Tour

Season: June - September
Duration: 21 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Horse riding tour

Season: June - August
Duration: 07 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Horse riding tour

Leggi tutto...

Self-drive jeep tour through three stans

Season: July - August
Duration: 11 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Jeep tour

Leggi tutto...

Off-road bike tour to Eastern Kyrgyzstan

Season: July-August
Duration: 09 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Bicycle Tour

Leggi tutto...

Baikonur spaceport tour

Season: All the year round
Duration: 07 days
Countries: Kazakhstan
Category: All the year round
Type: Adventure

Leggi tutto...

Golden ring of Zhetisu

Season: April-November
Duration: 07 days
Countries: Kazakhstan
Category: Spring/Summer
Type: Trekking and Hiking

Leggi tutto...

Highlights of Kazakhstan

Season: March-November
Duration: 07 days
Countries: Kazakhstan
Category: Spring/Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Mysterious Mangistau & Aktau

Season: July - August
Duration: 06 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Mountain biking tour in Kyrgyzstan

Season: July - August
Duration: 15 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Bicycle Tour

Leggi tutto...

Car Tour

Season: May - September
Duration: 20 days
Countries: Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Russia, Ukraine
Category: Summer
Type: Car Tour

Leggi tutto...

Under the roof of Kyrgyz mountains (NEW)

Season: June - September
Duration: 12 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Treasure of the East

Season: 15th of June - 15th of September
Duration: 19 days
Countries: Kyrgyzstan, Uzbekistan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Transit from Uzbekistan to China through Osh

Season: June - September
Duration: 03 days
Countries: Kyrgyzstan, Uzbekistan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Trekking to the amazing gorge

Season: May – September
Duration: 06 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Travelling along Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan (NEW)

Season: May - September
Duration: 15 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazahstan, Uzbekistan
Category: Summer
Type: Trekking and Hiking

Leggi tutto...

Three different countries in 8 days

Season: January - September, November, December
Duration: 08 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazahstan, Uzbekistan
Category: Winter
Type: Adventure

Leggi tutto...

Stairs towards the Sky

Season: May - September
Duration: 04 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Silk road Journey

Season: May - September
Duration: 07 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Trekking and Hiking

Leggi tutto...

Mountain adventure on the road of kyrgyz nomad

Season: 15th of June - 15th of September
Duration: 14 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Autumn
Type: Adventure

Leggi tutto...

Spirit of nature

Season: Middle of July - Middle of August
Duration: 12 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Mysteries glaciers of Kyrgyzstan (NEW)

Season: June - September
Duration: 08 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazahstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Journey to the Heart of Asia

Season: 15th of June - 15th of September
Duration: 11 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazahstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Four regions of Kyrgyzstan

Season: June-September
Duration: 07 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Blue eye of the Earth (NEW)

Season: 15th of June -15th of September
Duration: 11 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Flower watching tour (NEW)

Season: March - April
Duration: 15 days
Countries: Kyrgyzstan, Uzbekistan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Celestial gorges (NEW)

Season: Middle of June-August
Duration: 11 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Around a picturesque scenery

Season: June - September
Duration: 05 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Golden route of the past

Season: May - September
Duration: 15 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

A land of mysteries and legends

Season: May - September
Duration: 07 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Along Issyk-Kul lake

Season: May - September
Duration: 11 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan
Category: Summer
Type: Trekking and Hiking

Leggi tutto...

Bird watching program

Season: May-September
Duration: 09 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan
Category: Summer
Type: Adventure

Leggi tutto...

Along magical routes of Central Asia

Season: April – September
Duration: 10 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...

Fantastic gorges of Kyrgyzstan (NEW)

Season: June-September
Duration 08 days
Countries: Kyrgyzstan
Category: Summer
Type: Trekking and Hiking

Leggi tutto...

A mysterious journey through four countries

Season: May-September
Duration: 21 days
Countries: Kyrgyzstan, Kazakhstan
Category: Summer
Type: Cultural

Leggi tutto...